wensink-aanbod-direct-online-bestellen-hero-mobiel

Algemene voorwaarden

Wensink Pitstop-serviceovereenkomst en het Wensink Budget & Comfort Serviceplan

Algemene voorwaarden van een Wensink serviceovereenkomst

 

Snel naar...
uw volgende bestemming

Algemene voorwaarden Wensink Budget & Comfort Serviceplan voor Kia

Algemene voorwaarden Wensink Budget & Comfort Serviceplan voor Ford, Mercedes-Benz en smart

Algemene voorwaarden Wensink Budget & Comfort Serviceplan voor Kia

Artikel 1) Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor het op blad 1 vastgelegde aantal onderhoudsbeurten. De overeengekomen betaalperiode gaat in op de datum die is vastgelegd op blad 1. De ComfortModule is alleen dan van toepassing indien dit vermeld is bij de bijzondere bepalingen op blad 1. De geldigheid van de ComfortModule is gelijk aan de overeengekomen betaalperiode. 

Artikel 2) Vergoeding 
Voor het verrichten van de op blad 1 aangegeven onderhoudswerkzaamheden wordt door Eigenaar aan Wensink een vergoeding gegeven, uitgedrukt in een vast bedrag in Euro, verhoogd met de daarvoor verschuldigde BTW, welke vergoeding in de onderhoudsovereenkomst is vastgelegd. De betaling daarvan geschiedt aldus dat maandelijks bij vooruitbetaling door Eigenaar aan Wensink wordt voldaan en dient op de 1e van elke desbetreffende maand ter beschikking van Wensink te zijn. Eigenaar zal conform de daarvoor geldende regels van Interpay machtiging verlenen en deze volmacht gedurende de gehele looptijd van de onderhoudsovereenkomst onverminderd in stand houden, om alle verplichtingen die voor Eigenaar uit de onderhoudsovereenkomst voortvloeien door middel van automatische afschrijving van zijn bankrekening te incasseren. Eigenaar zal ervoor zorgdragen dat bedoelde rekening steeds voldoende saldo zal hebben om al bedoelde verplichtingen jegens Wensink tijdig te kunnen voldoen. Het feit dat Eigenaar door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig, geeft Eigenaar nimmer het recht enige betaling aan Wensink geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken dan wel de onderhoudsovereenkomst eenzijdig te beëindigen of ontbinden. Verhoging van de relevante belastingen of kosten veroorzaakt door overheidsmaatregelen zullen worden doorberekend voor zover van toepassing op de desbetreffende periode. Bij niet tijdige betaling is Wensink gerechtigd om over de vervallen bedragen een rente van 1,5 procent per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen. Alle kosten van incasso, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Eigenaar. 

Artikel 3) Omvang werkzaamheden 
Onderstaande werkzaamheden / kosten zijn inbegrepen:

 • Kosten, uitgevoerd door bedrijven van Wensink Automotive B.V., voortvloeiende uit de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de fabrieksvoorschriften, met de daarbij benodigde materialen, smeeroliën en vetten. Arbeidsloon en onderdelen inbegrepen;
 • Pechhulp Europa van beurt tot beurt.
 • Uitvoer van APK keuring, uitvoer van viergastest/roetmeting inclusief afmeldkosten.

Onderstaande werkzaamheden / kosten niet inbegrepen: 

 • Vervangen van de distributieriem of -ketting; Verrichtingen uitgevoerd door derden (uitgezonderd pechservice en noodreparatie);
 • Uitvoer van reparaties;
 • Vervanging van slijtdelen: banden, V-snaar, multiriem, uitlijnen en/of sporing afstellen;
 • Het herstellen van ongeval schade en andere van buiten komende schade;
 • Vervangend vervoer;
 • Bijvullen / tussentijds bijvullen van vloeistoffen (Brandstof, BlueTec & overige vloeistoffen);
 • Werkzaamheden uitgevoerd door derden, zijnde niet-Wensink Automotive bedrijven.

Indien bij bijzondere bepalingen op blad 1 vermeld is Serviceplan ComfortModule, zijn voor de duur van de betaalperiode die aangegeven is tevens de kosten afgedekt van een aantal extra diensten uitgevoerd door bedrijven van Wensink Automotive B.V

 • Jaarlijkse uitvoer van: aircocheck en -reiniging, zomercheck en wintercheck;
 • Tijdens zomer- en wintercheck: corrigeren van de bandenspanning en bijvullen van ruitensproeiervloeistof en motorolie;
 • Tussentijds vervangen van defecte gloeilampen aan de buitenverlichting (uitgezonderd Xenon- en ledverlichting);
 • 10% korting op collection-artikelen;
 • ontvangst van E-mail nieuwsbrief.

Artikel 4) Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst zal door Wensink ontbonden kunnen worden, indien:

 • Eigenaar niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, indien Eigenaar surseance van betaling aanvraagt, faillissementsaanvraag doet of failliet wordt verklaard. Wensink is dan gemachtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder tussenkomst van bindend adviseur of rechter te ontbinden. De overeenkomst kan door de Eigenaar tussentijds ontbonden worden, indien:
 • Het voertuig teniet gaat (bijvoorbeeld doordat het bij een ongeval betrokken raakt en total-loss verklaard wordt of door diefstal) Eigenaar dient het tenietgaan van het voertuig direct aan Wensink te melden. De overeenkomst zal dan worden beëindigd per datum van het tenietgaan, echter niet eerder dan de datum van de mededeling door Eigenaar. Wensink heeft in voorkomende gevallen het recht voor om de kosten van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de laatste zes maanden voorafgaande aan de datum van het tenietgaan, voor 50% te belasten aan Eigenaar.
 • Het voertuig door Eigenaar verkocht wordt en geleverd aan een derde. Het vrijwaringbewijs dient hierbij aan Wensink overlegd te worden. Facturatie van de maandtermijnen stopt per vrijwaringsdatum, een eventueel negatief contractsaldo wordt belast aan Eigenaar.

Artikel 5) Eindafrekening
Onderhoudswerkzaamheden boven het aantal aangegeven onderhoudsbeurten behoren niet tot het contract. Indien het contract afloopt op basis van bereiken van het maximaal overeengekomen aantal onderhoudsbeurten, zullen de termijnen die nog niet middels de maandelijkse voorschotnota's in rekening zijn gebracht, alsnog per maand belast worden. 

Artikel 6) Leverings- en betalingsvoorwaarden
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden van Wensink. Deze worden geacht onderdeel uit te maken van deze overeenkomst en daarin letterlijk te zijn opgenomen; voor zoveel het in deze overeenkomst bepaalde afwijkt van het bepaalde in Algemene Voorwaarden, heeft deze overeenkomst voorrang. 

Artikel 7) Geschillen en toepasselijk recht
Op de individuele onderhoudsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van eventuele geschillen daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende zal de Arrondissementsrechtbank Zutphen bij uitsluiting bevoegd zijn.

Algemene voorwaarden Wensink Budget & Comfort Serviceplan voor Ford, Mercedes-Benz en smart

Artikel 1) Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor het op blad 1 vastgelegde aantal onderhoudsbeurten. De overeengekomen betaalperiode gaat in op de datum die is vastgelegd op blad 1. De ComfortModule is alleen dan van toepassing indien dit vermeld is bij de bijzondere bepalingen op blad 1. De geldigheid van de ComfortModule is gelijk aan de overeengekomen betaalperiode. 

Artikel 2) Vergoeding
Voor het verrichten van de op blad 1 aangegeven onderhoudswerkzaamheden wordt door Eigenaar aan Wensink een vergoeding gegeven, uitgedrukt in een vast bedrag in Euro, verhoogd met de daarvoor verschuldigde BTW, welke vergoeding in de onderhoudsovereenkomst is vastgelegd. De betaling daarvan geschiedt aldus dat maandelijks bij vooruitbetaling door Eigenaar aan Wensink wordt voldaan en dient op de 1e van elke desbetreffende maand ter beschikking van Wensink te zijn. Eigenaar zal conform de daarvoor geldende regels van Interpay machtiging verlenen en deze volmacht gedurende de gehele looptijd van de onderhoudsovereenkomst onverminderd in stand houden, om alle verplichtingen die voor Eigenaar uit de onderhoudsovereenkomst voortvloeien door middel van automatische afschrijving van zijn bankrekening te incasseren. Eigenaar zal ervoor zorgdragen dat bedoelde rekening steeds voldoende saldo zal hebben om al bedoelde verplichtingen jegens Wensink tijdig te kunnen voldoen. Het feit dat Eigenaar door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig, geeft Eigenaar nimmer het recht enige betaling aan Wensink geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken dan wel de onderhoudsovereenkomst eenzijdig te beëindigen of ontbinden. Verhoging van de relevante belastingen of kosten veroorzaakt door overheidsmaatregelen zullen worden doorberekend voor zover van toepassing op de desbetreffende periode. Bij niet tijdige betaling is Wensink gerechtigd om over de vervallen bedragen een rente van 1,5 procent per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen. Alle kosten van incasso, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Eigenaar. 

Artikel 3) Omvang werkzaamheden
Onderstaande werkzaamheden / kosten zijn inbegrepen: 

 • Kosten, uitgevoerd door bedrijven van Wensink Automotive B.V., voortvloeiende uit de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de fabrieksvoorschriften, met de daarbij benodigde materialen, smeeroliën en vetten. Arbeidsloon en onderdelen inbegrepen;
 • Pechhulp Europa van beurt tot beurt.
 • Uitvoer van APK keuring, uitvoer van viergastest/roetmeting inclusief afmeldkosten. 

Onderstaande werkzaamheden / kosten niet inbegrepen:

 • Vervangen van de distributieriem of -ketting;
 • Verrichtingen uitgevoerd door derden (uitgezonderd pechservice en noodreparatie);
 • Uitvoer van reparaties;
 • Vervanging van slijtdelen: banden, V-snaar, multiriem, uitlijnen en/of sporing afstellen;
 • Het herstellen van ongeval schade en andere van buiten komende schade;
 • Vervangend vervoer;
 • Bijvullen / tussentijds bijvullen van vloeistoffen (Brandstof, BlueTec & overige vloeistoffen);
 • Werkzaamheden uitgevoerd door derden, zijnde niet-Wensink Automotive bedrijven. 

Indien bij bijzondere bepalingen op blad 1 vermeld is Serviceplan ComfortModule, zijn voor de duur van de betaalperiode die aangegeven is tevens de kosten afgedekt van een aantal extra diensten uitgevoerd door bedrijven van Wensink Automotive B.V.

 • Jaarlijkse uitvoer van: aircocheck en -reiniging, zomercheck en wintercheck;
 • Tijdens zomer- en wintercheck: corrigeren van de bandenspanning en bijvullen van ruitensproeiervloeistof en motorolie;
 • Tussentijds vervangen van defecte gloeilampen aan de buitenverlichting (uitgezonderd Xenon- en ledverlichting);
 • 12 x per jaar wassen op zaterdag;
 • 10% korting op collection-artikelen;
 • ontvangst van E-mail nieuwsbrief. 

Artikel 4) Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 
De overeenkomst zal door Wensink ontbonden kunnen worden, indien:

 • Eigenaar niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, indien Eigenaar surseance van betaling aanvraagt, faillissementsaanvraag doet of failliet wordt verklaard. Wensink is dan gemachtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder tussenkomst van bindend adviseur of rechter te ontbinden. De overeenkomst kan door de Eigenaar tussentijds ontbonden worden, indien:
 • Het voertuig teniet gaat (bijvoorbeeld doordat het bij een ongeval betrokken raakt en total-loss verklaard wordt of door diefstal) Eigenaar dient het tenietgaan van het voertuig direct aan Wensink te melden. De overeenkomst zal dan worden beëindigd per datum van het tenietgaan, echter niet eerder dan de datum van de mededeling door Eigenaar. Wensink heeft in voorkomende gevallen het recht voor om de kosten van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de laatste zes maanden voorafgaande aan de datum van het tenietgaan, voor 50% te belasten aan Eigenaar.
 • Het voertuig door Eigenaar verkocht wordt en geleverd aan een derde. Het vrijwaringbewijs dient hierbij aan Wensink overlegd te worden. Facturatie van de maandtermijnen stopt per vrijwaringsdatum, een eventueel negatief contractsaldo wordt belast aan Eigenaar. 

Artikel 5) Eindafrekening
Onderhoudswerkzaamheden boven het aantal aangegeven onderhoudsbeurten behoren niet tot het contract. Indien het contract afloopt op basis van bereiken van het maximaal overeengekomen aantal onderhoudsbeurten, zullen de termijnen die nog niet middels de maandelijkse voorschotnota's in rekening zijn gebracht, alsnog per maand belast worden. 

Artikel 6) Leverings- en betalingsvoorwaarden 
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden van Wensink. Deze worden geacht onderdeel uit te maken van deze overeenkomst en daarin letterlijk te zijn opgenomen; voor zoveel het in deze overeenkomst bepaalde afwijkt van het bepaalde in Algemene Voorwaarden, heeft deze overeenkomst voorrang. 

Artikel 7) Geschillen en toepasselijk recht 
Op de individuele onderhoudsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van eventuele geschillen daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende zal de Arrondissementsrechtbank Zutphen bij uitsluiting bevoegd zijn.