wensink-aanbod-direct-online-bestellen-hero-mobiel

Algemene voorwaarden

Direct online kopen zakelijk

Algemene voorwaarden Online bestellen Zakelijke klanten

Art 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van werkzaamheden en diensten ten
behoeve van derden (cliënten) door onze vennootschap. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te
sluiten overeenkomsten van toepassing zijn.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door de directie van onze vennootschap schriftelijk zijn
bevestigd. Door cliënten gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing en worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Wij hebben steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door ons ook van toepassing worden verklaard op
overeenkomsten voor die wijziging gesloten, indien en voor zover die wijziging de rechten die cliënt aan de betreffende
overeenkomst(en) kan ontlenen niet beperkt en wij cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte hebben gesteld. Een wijziging kan worden
beperkt tot een of meer bepaalde (categorieën) van overeenkomsten. Wij zullen bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van onze cliënten rekening houden.
4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Art 2: Totstandkoming van de overeenkomsten en prijzen
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze dan ook door ons gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de
op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten
en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar voor ons niet bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van
tussentijdse modelwijzigingen wij gerechtigd zijn het gewijzigde model te leveren. Eveneens zijn wij gerechtigd, zonder voorkennis of
medeweten van cliënt, technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door ons verkochte of bij ons ter reparatie aangeboden
auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.
2. Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag van de feitelijke levering geldende prijzen. Prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in
fabrieks- of importeursprijzen en in valutakoersen in de prijs van nieuwe auto’s mogen altijd worden doorberekend. Indien de prijswijziging
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de cliënt die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, nadat wij hem schriftelijk van deze prijswijziging in kennis hebben gesteld, het recht om de
overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding moet binnen tien dagen na de datum van de kennisgeving plaatsvinden. Uit deze ontbinding
vloeit geen enkele aansprakelijkheid voor schade voor ons voort. Wijziging in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te
leggen heffingen worden altijd doorberekend, ook terzake van vóór de inwerkingtreding hiervan gedane aanbiedingen en/of tot stand
gekomen overeenkomsten, zonder dat cliënt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Alle overige prijswijzigingen zijn enkel
toegestaan indien drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken en wij voor het verstrijken van deze termijn nog niet
hebben gepresteerd. In dat geval heeft cliënt evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Alle overeenkomsten, wijzigingen daarvan daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van
schriftelijke goedkeuring voorafgaand aan de levering door onze directie.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn montage-, service-, keurings- en transportkosten, alsmede kosten van rijklaar maken en
omzetbelasting, niet in de prijs inbegrepen. Onze prijzen zijn berekend voor levering “af bedrijf ”. Bij aflevering elders op verzoek van cliënt
zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van cliënt.
5. Cliënt dient naast de aankoopprijs, indien sprake is van koop van een nieuwe auto waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het
laadvermogen niet meer bedraagt dan 3500 kg, tevens een wettelijk vastgestelde recyclingbijdrage te betalen. Deze recyclingbijdrage
bedraagt ten tijde van de laatste versie van deze voorwaarden € 45,- inclusief BTW en wordt verhoogd als de recyclingbijdrage van
overheidswege wordt verhoogd.


Art 3: Prijsopgave en termijn bij reparatie en onderhoud
Cliënt kan voor of bij het verstrekken van een opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn
waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering. Indien de opgegeven prijs
met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zullen wij contact met cliënt opnemen om de meerkosten te
bespreken. Cliënt is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met voldoening van de kosten van de door ons reeds
verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de opgegeven termijn, zullen wij cliënt onverwijld daarvan
op de hoogte stellen onder opgave van een nieuwe datum van aflevering.


Art 4: Schadetaxatie
Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zullen aan cliënt de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht met
een minimum van € 150, - exclusief BTW.


Art 5: Betaling, retentierecht en pandrecht
1. Tenzij met schriftelijke goedkeuring van onze directie anders is overeengekomen moet betaling contant geschieden aan ons bedrijf of
op een door ons aan te wijzen bank-/girorekening bij de aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst, zonder
dat cliënt recht heeft op enige korting of een beroep kan doen op verrekening of opschorting. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan behoudt die cliënt in de gevallen in de wet bepaald het recht van
opschorting en/of verrekening.
2. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk acht dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen of op de factuur een afwijkende betalingstermijn wordt genoemd, te zijn ontvangen, zonder dat cliënt recht heeft op
enige korting of een beroep kan doen op verrekening of opschorting. Als cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf, behoudt cliënt in de gevallen in de wet bepaald wel het recht van opschorting en/of verrekening.
3. Cliënt dient op ons eerste verzoek, waartoe wij te allen tijde zijn gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel
een door ons verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door ons te bepalen wijze. In het
geval cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het een koopovereenkomst betreft,
kan cliënt door ons tot vooruitbetaling of aanbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.
4. Wij zijn gerechtigd een retentierecht uit te oefenen jegens cliënt en derden op al hetgeen wij voor of namens cliënt onder ons hebben,
zolang de door ons geleverde goederen of diensten niet (volledig) door cliënt zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten
welke cliënt krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden aan ons verschuldigd is of zal zijn. Door zaken in onze macht
te (doen) brengen, vestigt cliënt tevens een pandrecht op deze zaken voor al hetgeen hij aan ons verschuldigd is of zal worden. In ieder
geval zijn daaronder ook begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.
5. Cliënt is stallingkosten verschuldigd berekend overeenkomstig het in artikel 7 lid 3 bepaalde, zolang wij zaken op grond van dit artikel
onder ons houden.
6. Indien cliënt niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of enige andere bepaling van de
overeenkomst niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk nakomt en verder indien op de goederen van cliënt beslag wordt gelegd, dan wel hij
surseance van betaling aanvraagt of aan hem wordt verleend, dan wel zijn faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, dan wel hij een
verzoek doet om toegelaten te worden tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of deze op hem van toepassing
wordt verklaard, dan wel indien hij enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft, wordt hij van rechtswege geacht in
verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens ons zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken met
betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar met een rente gelijk aan de van toepassing zijnde wettelijke rente vermeerderd met 3% over
het verschuldigde bedrag. De rente wordt berekend vanaf de datum waarop cliënt in verzuim verkeert, een gedeelte van een maand voor
een gehele maand gerekend. Wij hebben in dat geval het recht ook de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q.
elke overeenkomst met cliënt geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar onze keuze, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot
vergoeding van schade of kosten van welke aard dan ook onzerzijds en zonder enige verplichting tot restitutie van reeds door cliënt
betaalde bedragen.
7. Iedere betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele
voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan
niet uitdrukkelijk, iets anders is vermeld.
8. Indien wij overgaan tot ontbinding van een overeenkomst, hebben wij recht op schadevergoeding. Onze schade wordt daarbij gesteld
op tenminste 15% van de factuurwaarde van het verkochte voertuig c.q. 15% van de factuurwaarde van de door ons op grond van de
ontbonden overeenkomst verrichte of te verrichten prestatie, onverminderd onze bevoegdheid om onze werkelijke schade indien deze
meer bedraagt, van cliënt te vorderen. Wij zijn gerechtigd om een eventuele door cliënt verrichte aanbetaling te verrekenen met de in dit
lid bedoelde schadevordering.
9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door cliënt verschuldigde bedragen
te geraken, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde som met een minimum
van € 150, - exclusief BTW, onverminderd ons recht de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger zijn. Indien cliënt een natuurlijke
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten berekend conform het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Art 6: Ruilaggregaten
Ruilaggregaten worden slechts verkocht tegen inlevering van een oud aggregaat van hetzelfde merk en type, die niet gebroken,
gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen op normale wijze te reviseren
zijn. Wordt een aggregaat met zodanige gebreken ingeleverd, dan komen de kosten die nodig zijn voor herstel of vervanging van dat
oude aggregaat ten laste van cliënt.


Art 7: Aflevering
1. Levertijden gelden slechts bij benadering en gelden nooit als een fatale termijn. Vervroegde aflevering is altijd toegestaan.
2. Indien een aangegeven levertijd anders dan door een aan cliënt toe te rekenen omstandigheid door ons is overschreden, is cliënt
bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien wij na een na verloop van deze levertermijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet
alsnog binnen acht weken aan onze verplichting voldoen. Cliënt heeft dan geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van
de levertermijn het gevolg is van ons toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid. In ieder geval worden de feiten en omstandigheden
vermeld in artikel 10 geacht niet aan onze schuld te wijten te zijn. Het recht van ontbinding bij overschrijding van de leveringstermijn
zoals dat hiervoor is beschreven geldt niet voor de cliënt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3. Vanaf het tijdstip dat cliënt is meegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van cliënt.
Indien de zaak niet binnen acht dagen na dat tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in ons
bedrijf of ter plaatse geldende tarief van tenminste € 25, - per dag.
4. Wanneer bij aankoop van een zaak met inruil van een andere zaak cliënt in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak
de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan ons feitelijk
heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten, met inbegrip van de kosten van onderhoud,
belastingen, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Wij zijn niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien
de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. Tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen garandeert cliënt dat de door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden,
schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat die zaken niet op welke wijze dan ook zijn gemanipuleerd
(bijvoorbeeld ten aanzien van de kilometrage). Verder garandeert cliënt in het algemeen dat hij geen feiten en omstandigheden met
betrekking tot de in te ruilen zaak of zaken, of waarvan hij vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat deze voor ons van belang zijn,
heeft verzwegen.
5. Vervangen onderdelen worden alleen aan cliënt afgedragen indien dat bij het sluiten van de reparatieovereenkomst uitdrukkelijk is
overeengekomen. In andere gevallen worden deze onderdelen door cliënt aan ons om niet in eigendom overgedragen.
6. Het risico van door ons ter reparatie of anderszins onder ons beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of bewuste
roekeloosheid, bij cliënt.


Art 8: Eigendomsvoorbehoud
1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan cliënt afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is
voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden
verrichten, geldt de voorbehouden eigendom ook totdat cliënt onze daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens
geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die wij jegens cliënt mochten verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in één of
meer van zijn verplichtingen jegens ons.
2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde
enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat ons in ons belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan
schaden bij ons te melden. Wij zijn nooit tot vrijwaring van cliënt voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden.
Anderzijds vrijwaart cliënt ons voor aanspraken die derden jegens ons geldend zouden kunnen maken in verband met het
eigendomsvoorbehoud.
3. Cliënt is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en cascorisico te verzekeren en verzekerd te
houden. Cliënt verleent ons hierdoor een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens hem in
ontvangst te nemen.
4. Indien cliënt in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of ons goede grond geeft om te vermoeden dat hij daarin zal
tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Met name - doch niet uitsluitend -
bestaat dit recht indien op de goederen van cliënt beslag wordt gelegd, dan wel hij surseance van betaling aanvraagt of aan hem wordt
verleend, dan wel zijn faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, dan wel hij een verzoek doet om toegelaten te worden tot de
Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of deze op hem van toepassing wordt verklaard, dan wel indien hij enige
betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in
geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de voor de terugneming door ons gemaakte kosten en
verminderd met hetgeen hij voorts terzake van de niet-nakoming van al zijn verplichtingen aan ons is verschuldigd.
5. Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door ons geleverde doch nog niet (geheel) betaalde zaken, dient cliënt ons
binnen vierentwintig uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen op de hoogte te stellen. Wij zijn in dat geval gerechtigd de betreffende
zaken bij cliënt weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan.


Art 9: Overmacht
In het geval dat de uitvoering van de overeenkomst voor ons ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd
de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en/of de uitvoering
daarvan op te schorten, onder mededeling aan cliënt van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken,
zonder dat wij tot enige schadevergoeding jegens cliënt gehouden zullen zijn. Gedurende de opschortingsperiode zijn wij bevoegd te kiezen
voor uitvoering dan wel ontbinding van de overeenkomst.
Onder overmacht worden ondermeer de volgende omstandigheden begrepen: (burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland; gehele of
gedeeltelijke mobilisatie; epidemieën; brand en andere storingen in ons bedrijf, wijziging van mede op de overeenkomst betrokken
valutaverhoudingen of van andere factoren die de door ons berekende prijzen mede bepalen; stopzetting van de productie van het
verkochte model; transportmoeilijkheden; werkstakingen of andere collectieve acties; stremming; uitsluiting; diefstal of verduistering uit onze
magazijnen of werkplaatsen; waaronder begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enige in reparatie of stalling gegeven
zaak en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen; niet of tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers;
niet of niet tijdige uitvoering van door ons aan derden uitbestede werkzaamheden; in- en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse
en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de
overeenkomst te voorzien was; alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in ons bedrijf wordt belemmerd, ten
gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.


Art 10: Garantie en aansprakelijkheid
1. Op afgeleverde zaken wordt door ons garantie verleend als vermeld op en onder de voorwaarden van de aan cliënt ter hand gestelde
garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren ter hand gesteld, dan zullen wij ten aanzien van zaken die door ons van derden
worden betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in onze opdracht door derden worden verricht, nooit tot verder strekkende
garantie gehouden zijn dan wij van de desbetreffende derde daarop hebben verkregen.
2. Wij garanderen de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag
van het gereedkomen van de reparatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere garantietermijn is overeengekomen.
Geconstateerde tekortkomingen dienen onverwijld, maar in ieder geval uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking daarvan, aan ons
te worden vermeld. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of
indien cliënt zelf, of een derde, zonder onze voorafgaande goedkeuring werkzaamheden heeft verricht die direct of indirect in verband
staan met de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, of cliënt niet
voldoet aan de door ons bij reparatie gestelde bijzondere voorwaarden voor garantie.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van door ons geleverde zaken, verrichte werkzaamheden of geleverde
diensten, veroorzaakte directe schade, behoudens het geval dat die schade valt onder de garantiebepalingen zoals hiervoor
opgenomen in artikel 10.1 en de daarin genoemde garantieformulieren, tenzij de schade is veroorzaakt door aan ons toerekenbare
opzet of bewuste roekeloosheid.
4. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer wordt verstaan: bedrijfsschade,
vertragingsschade, schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, geleden verlies, schade in verband
met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan goederen (van derden), ladingschade en
persoonlijke of immateriële schade (waaronder uitdrukkelijk begrepen schade door letsel of overlijden) is van vergoeding
uitgesloten.
5. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen waarin wel aansprakelijkheid aan onze zijde zou bestaan, onze aansprakelijkheid
beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door ons gesloten
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
6. Door de bepalingen in dit artikel worden de dwingendrechtelijke rechten die een cliënt die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in
de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft onverlet gelaten.
7. De garanties vermeld in dit artikel gelden slechts bij gebruik binnen de Europese economische ruimte en worden verleend door de
vennootschap met welke cliënt de overeenkomst heeft gesloten.


Art 11: Reclame
1. Reclames terzake van door ons geleverde zaken of door ons verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd maar in ieder geval binnen
twee maanden nadat het gebrek is ontdekt bij ons te worden ingediend, op straffe van verval van aanspraken.
2. In afwijking van het in artikel 11.1 bepaalde, is ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door ons afgeleverde zaken,
zoals krassen, deuken en dergelijke, na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.
3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door ons geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn
verzonden en zo nodig verpakt te zijn.
4. Bij mondelinge overeenkomsten berust het risico van vergissingen uitsluitend bij cliënt.


Art 12: Overeenkomsten op afstand gesloten
1. Indien tussen ons en een cliënt, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een
overeenkomst tot stand is gekomen op een wijze waarop de Nederlandse wetgeving inzake koop op afstand van toepassing is
(bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend verkoop via onze webshop), dan worden de rechten die cliënt heeft en de op die transactie betrekking
hebbende algemene voorwaarden conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen voorafgaand aan de transactie aan hem
meegedeeld c.q. ter hand gesteld. De betreffende voorwaarden zijn naast de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de
transactie doch prevaleren voor zover strijdig met de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Dit artikel geldt niet voor cliënten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Art 13: Toepasselijk recht en geschillen
Op al onze overeenkomsten en uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen
verband houdende met of voortvloeiende uit met cliënten gesloten overeenkomsten, is de volgens de wet bevoegde rechter dan wel,
naar onze keuze, de rechter te Zwolle bevoegd. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, zullen wij indien wij voor beslechting van het geschil kiezen voor de rechter te Zwolle daarvan schriftelijk mededeling
doen. Indien cliënt binnen één maand na ontvangst van deze mededeling aan ons kenbaar maakt te kiezen voor de volgens de wet
bevoegde rechter, is uitsluitend deze laatste bevoegd.


Art 14: Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die cliënt vrijelijk verstrekt (bijvoorbeeld op een opdrachtformulier) worden verwerkt in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kunnen wij cliënt een optimale service geven, hem tijdig
voorzien van actuele productinformatie, hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen en onze garantieverplichtingen jegens hem nakomen.
Cliënt heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de gegevens. Tegen verwerking ten behoeve van directe mailing activiteiten
wordt het eventueel door cliënt bij ons aan te tekenen verzet gehonoreerd. Daarnaast worden de gegevens in het kader van
productinformatie, (directe)marketingactiviteiten en andere (service-)diensten beschikbaar gesteld aan de importeur van het merk auto, de
met haar gelieerde ondernemingen, alsmede haar verkooporganisatie. Indien cliënt op één van bovengenoemde verwerkingen geen prijs
stelt kan cliënt dit aan ons kenbaar maken via Postbus 529, 8000 AM Zwolle of info@wensink.nl. De autogegevens worden voorts
opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om
fraude met kilometertellers te voorkomen. Namens de stichting RAI Data Centrum (RDC) wordt meegedeeld dat een aantal
persoonsgegevens tevens wordt verwerkt in de centrale gegevensbank van de autobranche in Nederland. De Stichting RDC gebruikt deze
gegevens onder meer voor het verzorgen van de APK-herinnering en het snel en efficiënt kunnen uitvoeren van terugroepacties. Indien
cliënt geen prijs stelt op het ontvangen van een APK-herinnering en andere informatie, kan cliënt dit laten weten door een brief, onder
vermelding van naam, adres, woonplaats en kenteken, te sturen aan de Stichting RDC (Postbus 74707, 1070 BS Amsterdam).
Aanmeldingen bij Antwoordnummer 666 te Amsterdam (blokkering toezending reclamedrukwerk) worden automatisch doorgegeven aan
de Stichting RDC. Een melding dient herhaald te worden als het adres van de cliënt wijzigt.

 

Print de algemene voorwaarden voor zakelijke klanten