wensink-aanbod-direct-online-bestellen-hero-mobiel

Algemene voorwaarden

Direct online kopen nieuw

Algemene voorwaarden Online bestellen van een Nieuwe auto

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van nieuwe auto’s op Wensink door en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de koop van een nieuwe auto tussen de Wensink en u.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wensink voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Wensink in te zien en dat zij op verzoek van u zo spoedig mogelijk digitaal worden toegezonden.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als Wensink gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wensink niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat dat het voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Aangezien de via Wensink aangeboden nieuwe auto’s tevens in showrooms van Wensink staan, bestaat er een kans dat de nieuwe auto gedurende uw bestelproces is verkocht. Indien dit het geval is bericht Wensink u hierover per ommegaande.

Wensink verkoopt enkel nieuwe auto’s via het online bestelproces aan consumenten woonachtig in Nederland.

Artikel 3 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2 (Het aanbod) tot stand op het moment van uw aanvaarding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wensink onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wensink is bevestigd, kan u de overeenkomst ontbinden.

Voor elke overeenkomst die elektronisch tot stand komt, treft Wensink passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Wensink voor een veilige webomgeving.

Wensink kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wensink op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Wensink gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Wensink laat (uiterlijk bij aflevering van de nieuwe auto) de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken:

 • de bezoekadressen van Wensink waar u met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van de occasion, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • de informatie omtrent uw herroepingsrecht (*) en het modelformulier voor herroeping zijnde het Europese modelformulier voor herroeping.

(*) Het herroepingsrecht is uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (**).

(**) Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die tussen Wensink en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (***).

(***) Een techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een nieuwe auto gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wensink mag u vragen naar de reden van herroeping, maar u bent niet verplicht deze reden op te geven.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u de nieuwe auto heeft ontvangen.

Indien Wensink u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien Wensink de in de voorgaande zin bedoelde informatie aan u verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop U die informatie heeft ontvangen.

Artikel 5, 6, 7 en 8 van deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op uw herroepingsrecht.

Artikel 5 - Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd

Bij de koop van een nieuwe auto geldt dat u tijdens de bedenktijd zorgvuldig dient om te gaan met de auto. U dient de nieuwe auto slechts te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de nieuwe auto vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u de nieuwe auto slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de nieuwe auto die het gevolg is van een manier van omgaan met de nieuwe auto die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de nieuwe auto ten opzichte van de verkoopprijs nadat Wensink de nieuwe auto retour heeft ontvangen.

U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Wensink u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

U bent verplicht bij het gebruik van de nieuwe auto tijdens de bedenktijd:

 • zorgvuldig om te gaan met de auto
 • alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;
 • de nieuwe auto na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken;
 • een storing, gebrek of ander probleem met de nieuwe auto direct aan Wensink te melden;
 • voor de nieuwe auto een verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
 • Het is u gedurende de bedenktijd in ieder geval niet toegestaan om:
  • meer dan 100 kilometers met de nieuwe auto te rijden;
  • iets aan de nieuwe auto te verwijderen;
  • iets aan de nieuwe auto toe te voegen;
  • iets aan de nieuwe auto te veranderen (behalve de kilometerstand en normale slijtage te wijten aan redelijk gebruik gedurende de bedenktijd);
  • de nieuwe auto buiten Nederland te gebruiken;
  • de nieuwe auto te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is;
  • meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit;
  • de verkeerde brandstof te gebruiken;
  • de nieuwe auto te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);
  • met de nieuwe auto deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen;
  • de nieuwe auto te gebruiken voor commercieel personenvervoer;
  • de nieuwe auto te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;
  • de nieuwe auto te gebruiken op off road wegen;
  • de nieuwe auto te gebruiken voor rijopleiding(en);
  • de nieuwe auto te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit;
  • de nieuwe auto te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen;
  • de nieuwe auto te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);
  • de nieuwe auto te laten gebruiken buiten de directe familiekring; en
  • de nieuwe auto op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken;
  • in de nieuwe auto een dier te vervoeren;
  • in de nieuwe auto te eten of te drinken.

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht jegens Wensink en kosten daarvan

Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Wensink.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zal Wensink een afspraak met u maken om de nieuwe auto op te halen.

U zorgt dat de nieuwe auto gereed staat voor afhalen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Wensink verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U zal in ieder geval uw medewerking verlenen zodat Wensink de nieuwe auto kan vrijwaren alvorens Wensink de nieuwe auto weer retour neemt.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Een aanvullende overeenkomst is een overeenkomst, in rechtstreeks verband met de koopovereenkomst van de nieuwe auto, waarin u producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft die door Wensink of door een derde partij worden geleverd.

Indien u in strijd handelt met een van de andere bepalingen van artikel 5 lid 2 en/of artikel 5 lid 4 van deze algemene voorwaarden, dan bent u jegens Wensink aansprakelijk voor de waardevermindering van de nieuwe auto veroorzaakt door dat handelen.

Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de nieuwe auto ten opzichte van de verkoopprijs nadat de nieuwe auto retour is ontvangen.

U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het de nieuwe auto als Wensink u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 - Verplichtingen van Wensink bij herroeping

Als Wensink de melding van herroeping van u heeft ontvangen, ontvangt u na ontvangst van deze melding via Wensink onverwijld een ontvangstbevestiging.

Wensink vergoedt alle betalingen van u, inclusief eventuele leveringskosten door Wensink in rekening gebracht voor de geretourneerde nieuwe auto, onverwijld doch binnen 14 dagen nadat Wensink uw melding van herroeping heeft ontvangen.

Wensink gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

U heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van u vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 9 - De prijs

De in het aanbod van alle nieuwe auto’s op de website van Wensink genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij het aanbod expliciet niet op consumenten is gericht, in welk geval dit duidelijk zal zijn aangegeven.

Artikel 10 - Feitelijke aflevering en uitvoering van de overeenkomst

Wensink is verplicht om de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van nieuwe auto’s.

Als plaats van aflevering geldt het adres dat u via Wensink kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Wesnink geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen via laten uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht van Wensink. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

U bent gehouden om binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst de nieuwe auto in ontvangst te nemen. Indien deze termijn door uw handelen niet gehaald wordt staat het Wensink vrij de overeenkomst te ontbinden nadat u eerst eenmaal schriftelijk bent aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk na te komen.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de Wensink een eventueel bedrag dat u reeds betaald heeft onverwijld laten terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van nieuwe auto’s berust tot het moment van aflevering aan u door Wensink.

U bent gehouden om vanaf het moment van feitelijke aflevering van de nieuwe auto een verzekering te hebben afgesloten voor de nieuwe auto die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Indien de auto niet is verzekerd is het niet toegestaan de auto te proefrijden.

Artikel 11 - Betaling en tenaamstelling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan middels een betaling voorafgaand de aflevering van de nieuwe auto en voordat de nieuwe auto ten name van u wordt gesteld. Wensink stuurt u een factuur met daarbij behorende betalingsinformatie. Dit dient per digitale transactie ofwel per overboeking voldaan te worden.

Na ontvangst van de betaling wordt het kenteken van de occasion op uw naam gesteld, nadat u zich middels een geldig identiteitsbewijs hebt gelegitimeerd.

Artikel 12 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wensink.

Bij Wensink ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door Wensink beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wensink binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

U dient Wensink in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg en via de inspanningen van Wensink op te lossen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

Op iedere overeenkomst tussen u en Wensink waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Additionele services

Bij aanschaf via online bestelling is het vanuit Wensink mogelijk dat u additionele services aangeboden krijgt. Deze zijn niet overdraagbaar bij wederverkoop van de auto. Bij wederverkoop vervallen alle rechten omtrent deze services. De additionele services zijn altijd kenteken- en persoonsgebonden en kan dus niet gebruikt worden door derden en/of voor een ander voertuig.

Print de Algemene voorwaarden Online bestellen van een Nieuwe auto - Wensink